NS se vyjádřil k podmínce „zvlášť závažného ublížení na zdraví“ ve smyslu § 2959 OZ

By | 28/05/2021

Dne 12. 5. 2021 schválilo občanskoprávní a obchodní kolegium Nejvyššího soudu právní větu k rozhodnutí NS 25 Cdo 4210/2018, které se týkalo podmínek aplikace ustanovení § 2959 občanského zákoníku ve vztahu k vymezení „zvlášť závažné újmy na zdraví“.

Nejvyšší soud zde dospěl k pro civilní deliktní právo významnému závěru, že bez dalšího nelze ztotožňovat „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ ve smyslu § 2959 občanského zákoníku s „těžkou újmou na zdraví“ podle ustanovení § 122 odst. 2 trestního zákoníku, a to zejména ve vztahu k trestní soudní praxi, která za těžkou újmu na zdraví podle písm. i) tohoto ustanovení považuje každou vážnou poruchu zdraví trvající nejméně šest týdnů.

Schválená právní věta zní takto: „Zvlášť závažným ublížením na zdraví ve smyslu § 2959 o. z. se rozumí ta nejtěžší zdravotní poškození mající následky srovnatelné svou závažností s usmrcením blízké osoby, popřípadě velmi těžká zranění, která budou primární oběť po delší dobu ohrožovat na životě nebo po delší dobu zatěžovat výrazně nepříznivým zdravotním stavem, což bude mít citelný dopad do osobnostní sféry blízkých osob, a jejich duševní útrapy tak budou do té míry intenzivní, že musí být odškodněny i přesto, že následky zranění nebudou nejtěžší. Za zvlášť závažné ublížení na zdraví (§ 2959 o. z.) nelze bez dalšího považovat každou vážnou poruchu zdraví trvající nejméně šest týdnů (§ 122 odst. 2 písm. i) tr. zákoníku).“

Z tohoto důvodu Nejvyšší soud nepovažoval za „zvlášť závažné ublížení na zdraví“ ve smyslu § 2959 občanského zákoníku např. zlomeninu kotníku, jejíž léčba trvala 7 týdnů či skutkové okolnosti posuzovaného případu: „Byla-li dcera žalobců hospitalizována následkem dopravní nehody po dobu jednoho měsíce, poté propuštěna do domácího léčení a následně hospitalizována ještě dalších 14 dní a nejsou-li následky jejího zranění natolik vážné, aby jí vyřazovaly z většiny sfér společenského uplatnění, naopak je s relativně mírnými omezeními zapojena do běžného života, nejedná se o zvlášť závažné ublížení na zdraví ve smyslu uvedeného ustanovení.“

Rozsudek je dostupný zde.