Novelizace disciplinárního řádu ČLK

Vážení kolegové,

nabízím Vám další zajímavé počtení. Příspěvek mi zaslala JUDr. Helena Peterková, která je toho času na stáži ve Švýcarsku.  Vážené kolegyni děkuji a příspěvek Vám zde předkládám.

 Novelizace disciplinárního řádu ČLK

Česká lékařská komora, jakožto profesní samosprávná organizace zřízená zákonem o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, zákon  č. 220/1991 Sb., dbá dle § 2 odst. 1 písm. a) zákona o komorách,  aby členové komor vykonávali své povolání odborně, v souladu s jeho etikou a způsobem stanoveným zákony a řády komor.

 ČLK tak činí zejména prostřednictvím své disciplinární pravomoci, kterou je oprávněna vykonávat v intencích zákona o komorách a Disciplinárního řádu ČLK (stavovský předpis č. 4, DŘ ČLK) nad svými členy – lékaři na základě podané stížnosti. V případě, že je lékař shledán vinen, může být upuštěno od uložení disciplinárního opatření, pokud samotné disciplinární řízení splnilo svůj účel, nebo může být lékaři uloženo disciplinární opatření spočívající v důtce, pokutě až do výše 30 000,- Kč či v podmíněném nebo nepodmíněném vyloučení z komory. Řízení před disciplinárními orgány je tehdy nepřípustné, pokud od spáchání skutku, pro který je na lékaře podaná stížnost, uběhla doba delší než jeden rok. 

 V této souvislosti není bez zajímavosti novela Disciplinárního řádu ČLK, která byla přijata na sjezdu ČLK v listopadu 2010 a mimo jiné přináší novou úpravu běhu promlčecí lhůty. V § 2 odst. 1 písm.  f) DŘ ČLK je nyní stanoveno, že „běh promlčecí doby se staví po dobu, kdy … je v téže věci vedeno řízení u jiného orgánu, zejména u orgánu činného v trestním řízení.“

 V praxi toto ustanovení znamená, že je-li ve věci podáno do roka od spáchání skutku, pro který by bylo možné s lékařem zahájit řízení na půdě ČLK, trestní oznámení, a orgány činnými v trestním řízení je posléze, a to i s dlouhým časovým odstupem, rozhodnuto o odevzdání resp. postoupení věci České lékařské komoře, tato je oprávněna (a povinna) se věcí zabývat a ve věci rozhodnout.

 Je samozřejmě otázkou, do jaké míry přispěje tato novelizace Disciplinárního řádu ČLK k upevnění a zdůraznění trestněprávní zásady ultima ratio v medicínskoprávních kauzách. Nicméně vědomí orgánů činných v trestním řízení, že není nutné za každou cenu o vině lékaře rozhodnout v rámci trestního řízení, neboť nyní již disciplinární odpovědnost lékaře nemusí být (z důvodu případného promlčení) vyloučena, může – i vzhledem k mnohdy dostatečně citelným disciplinárním opatřením – napomoci výraznější subsidiaritě trestního práva.

JUDr. Helena Peterková, Praha, Bern