Novela občanského zákoníku – pitvy

By | 21/01/2017

Samotným závěrem loňského roku (30. 12. 2016) byl ve Sbírce zákonů vyhlášen z. č. 460/2016 Sb., jenž novelizuje občanský zákoník (dále také jen jako „OZ“). Jedná se o vůbec první novelu občanského zákoníku. Změnový zákon nicméně nabývá účinnosti postupně, přičemž všechna jeho ustanovení budou účinná od 1. 1. 2018.

Již počínaje 28. únorem letošního roku však dojde ke změně ustanovení OZ, jež se týkají provádění pitev a nakládání s tělem zemřelého člověka. Změněno bude ustanovení § 113 odst. 2 OZ a zrušena budou ustanovení § 115 – 117 OZ.

Ustanovení § 113 OZ bude nově znít následovně: „(1) Člověk má právo rozhodnout, jak bude po jeho smrti naloženo s jeho tělem. (2) Provést pitvu nebo použít lidské tělo po smrti člověka bez souhlasu zemřelého lze jen, pokud tak stanoví jiný zákon.“ Ustanovení § 115 – 117 OZ, jež rovněž upravovala souhlas s pitvou a použitím těla člověka po jeho smrti, tedy budou kompletně zrušena.

Z provedené novelizace je zřejmé, že záměrem zákonodárce bylo odstranit výkladové obtíže, jež s těmito ustanoveními byly spojeny, zejména kvůli právní úpravě obsažené ve speciálních zákonech, zejména v zákoně o zdravotních službách. Novelizované ustanovení § 113 odst. 2 OZ tak explicitně stanoví, že se problematika provádění pitev a použití lidského těla po smrti člověka bez jeho souhlasu bude řídit právní úpravou obsaženou ve speciálních zákonech. Ustanovení § 113 odst. 1 OZ je sice vyjádřením svobody volby člověka, jak má být po smrti s jeho tělem naloženo, nicméně je třeba pamatovat na omezení této svobody právě prostřednictvím zvláštních (veřejnoprávních) předpisů.