Novela nařízení vlády o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání – hodnota 1 bodu

By | 05/01/2023

Počátkem letošního roku nabyla účinnosti novela nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemocí z povolání, která mj. změnila hodnotu 1 bodu.

Dosud činila hodnota 1 bodu 250 Kč. Nově hodnota 1 bodu odvisí od průměrné mzdy v národním hospodářství (§ 3 odst. 1):

Hodnota bodu činí 1 % průměrné mzdy v národním hospodářství zjištěné na základě údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.“

Lze dodat, že novelizace sjednotila postup výpočtu hodnoty 1 bodu se způsobem zastávaným v Metodice Nejvyššího soudu k náhradě nemajetkové újmy na zdraví (§ 2958 občanského zákoníku).

K problematice dvojkolejnosti odškodňování újem na zdraví podle občanského zákoníku a podle pracovněprávních předpisů viz např. tuto aktualitu.