Nové předpisy – vyhláška o zdravotnické dokumentaci a jiné

By | 08/04/2012

Ve Sbírce zákonů vyšla v posledních dnech celá řada právních předpisů, které doplňují reformu legislativy v oblasti zdravotnictví. Níže uvádím výčet těch, které nabyly účinnosti.  Všechny lze nalézt na stránkách http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/ . Po technických úpravách v tomto měsíci budou klíčové předpisy uvedeny i na našich stránkách v odkazu právní předpisy.

Jedná se o následující právní předpisy:

Zákon č. 115/2012 sb., kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 104/2012 Sb., o stanovení bližších požadavků na postup při posuzování a uznávání nemocí z povolání a okruh osob, kterým se předává lékařský posudek o nemoci z povolání, podmínky, za nichž nemoc nelze nadále uznat za nemoc z povolání, a náležitosti lékařského posudku (vyhláška o posuzování nemocí z povolání)

Vyhláška č. 102/2012 Sb., o hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče

Vyhláška č. 101/2012 Sb., o podrobnostech obsahu traumatologického plánu poskytovatele jednodenní nebo lůžkové zdravotní péče a postupu při jeho zpracování a projednání

Vyhláška č. 100/2012 Sb., o předepisování zdravotnických prostředků a o podmínkách zacházení s nimi

Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb

Vyhláška č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci

Vyhláška č. 92/2012 Sb., o požadavcích na minimální technické a věcné vybavení zdravotnických zařízení a kontaktních pracovišť domácí péče