Nejvyšší soud zveřejnil metodiku k odškodňování újmy na zdraví podle § 2958 NOZ

NOZ zrušil doposud akceptované „bodové“ ohodnocení újem na zdraví podle vyhlášky č. 440/2001 Sb. , odškodnění bolesti a ztížení společenského
uplatnění a stanovil místo toho v § 2956 OZ poměrně vágní kritéria, jak újmu na zdraví odškodňovat. V tomto ustanovení OZ konstatuje že, při ublížení na zdraví odčiní škůdce újmu poškozeného  peněžitou  náhradou  vyvažující  plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy; vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Nelze-li výši náhrady takto určit, stanoví se podle zásad slušnosti.“. Tedy újma má být nahrazena plně a spravedlivě – a nelze-li určit, nahradí se podle zásad slušnosti.

Již od počátku bylo zřejmé, že takto vágní kritéria nebudou v praxi dostatečná a bude nutno vytvořit určitý návod, jak tyto újmy odškodňovat. V současné době přišel NS s metodikou, která by měla při vyčíslování těchto újem pomoci a současně sloužit k naplnění ustanovení § 13 OZ, že o podobných případech má být rozhodováno obdobně.

Metodika v oblasti bolestného vychází ze zrušené vyhlášky (tedy nepřináší nic nového), pouze navyšuje cenu bodu. V oblasti ZSU pak ale přináší zcela nový pohled na věc a pro vyčíslení používá modifikovanou MKF (Mezinárodní klasifikaci funkčních schopností WHO).

Bližší informace k  metodice jsou k dispozici zde.