Nejvyšší soud potvrdil svůj právní názor týkající se odpovědnosti za újmu na zdraví při nedostatečném poučení pacienta o rizicích spojených s lékařským zákrokem

By | 03/11/2017

Na těchto stránkách již bylo poukázáno na významný rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1381/2013 v oblasti odpovědnosti za újmu na zdraví v případě nedostatečného poučení pacienta o možných rizicích lékařského zákroku, i když byl zákrok poskytnut lege artis.

Nejvyšší soud však tento případ posuzoval opětovně, přičemž setrval na svém původním právním názoru, a to nově v usnesení sp. zn. 25 Cdo 5311/2016 ze dne 20. 6. 2017.

Nejvyšší soud v tomto usnesení uvedl: „V předchozím rozhodnutí dovolacího soudu v dané věci … bylo konstatováno, že odpovědnost poskytovatele zdravotní péče za škodu na zdraví (podle § 420 a § 421a obč. zák.) v případě nedostatečného poučení o možných rizicích a alternativách zákroku, ač jinak byla zdravotnická služba poskytnuta lege artis, nastává jen tehdy, prokáže-li pacient, že při znalosti rozhodných skutečností (o nichž měl být poučen) bylo reálně pravděpodobné, že by se rozhodl jinak, tj. že zákrok nepodstoupí. Při úvaze, o čem poučit, je nutno vycházet z kombinace pravděpodobnosti rizika určitého možného nepříznivého vývoje či nepříznivých následků zákroku a závažnosti takových následků pro celkový zdravotní stav pacienta. Čím závažnější budou nepříznivé následky v případě naplnění rizika, tím menší pravděpodobnost bude stačit ke vzniku povinnosti o nich pacienta poučit…

Dospěl-li odvolací soud k závěru, že i přes určitou predispozici k nádorovému onemocnění v případě neprovedení operace štítné žlázy je zde předpoklad, že by ji žalobkyně při znalosti rizik a možných následků reálně nepodstoupila, neboť absolvovala pravidelná vyšetření, tedy byla pod lékařským dohledem, pohyboval se zcela v intencích výše zmíněného právního názoru dovolacího soudu. Stejně tak jeho závěru, že následky přerušení zvratných nervů byly natolik fatální, že o takových rizicích měla být žalobkyně poučena, přičemž poučení o riziku změny hlasu tomuto neodpovídá a jiné poučení nebylo v řízení věrohodně prokázáno, nelze nic vytknout.“

Rozsudek Nejvyššího soudu sp. zn. 25 Cdo 1381/2013, stejně tak jako usnesení sp. zn. 25 Cdo 5311/2016, jsou dostupné zde: http://nsoud.cz/JudikaturaNS_new/ns_web.nsf/WebSpreadSearch.