Návrh změny ustanovení § 35 ZoZS – snaha o racionalizaci souhlasu s poskytnutím služeb u nezletilých

V rámci problémů způsobených současnou právní úpravou ustanovení §35 ZoZS jsme se s kolegy rozhodli iniciovat diskuzi, ze které by vzešel možný návrh na změnu tohoto ustanovení.Zde předkládáme navrhovanou změnu:

Současné znění ZoZS: § 35
(1) Nezletilému pacientovi a pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu. Vždy je však třeba zjistit názor nezletilého pacienta, který je s ohledem na svůj věk schopen vnímat situaci a vyjadřovat se, a názor pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům. Vyjádří-li pacient uvedený ve větě druhé svůj názor, zaznamená se do zdravotnické dokumentace; do zdravotnické dokumentace se rovněž zaznamená důvod, pro který nemohl být názor pacienta zjištěn.
(2) Jde-li o nezletilého pacienta,
a) jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, vyžaduje se
1. souhlas obou rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života,
2. souhlas alespoň jednoho z rodičů, a to k poskytnutí zdravotních služeb, které nejsou zdravotními službami podle bodu 1, nebo k postupu podle písmene b);
tím není dotčena možnost poskytovat zdravotní péči bez souhlasu podle § 38,
b) který dovršil 15 let věku, lze mu zdravotní služby poskytované registrujícím poskytovatelem poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas, který může podmínit následným informováním o poskytnutých zdravotních službách; písemný souhlas zákonného zástupce je součástí zdravotnické dokumentace vedené o nezletilém pacientovi.
(3) Poskytovatel oznámí soudu do 24 hodin za účelem ustanovení opatrovníka, že
a) nelze získat k poskytnutí zdravotních služeb souhlas obou rodičů podle odstavce 2 písm. a) bodu 1, nebo
b) názor pacienta uvedeného v odstavci 1 na poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit jeho další zdravotní stav nebo kvalitu života a které nelze poskytnout bez souhlasu, je v rozporu s názorem jeho zákonného zástupce.
(4) Jde-li o zdravotní služby, které lze podle § 38 poskytovat bez souhlasu a jsou-li nezbytné k záchraně života nebo zdraví pacienta uvedeného v odstavci 1 a odpírají-li rodiče nebo jeden z nich nebo jiný zákonný zástupce souhlas, rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb ošetřující lékař nebo jiný zdravotnický pracovník, určený poskytovatelem.
(5) Jde-li o pacienta uvedeného v § 28 odst. 4, poskytovatel vyloučí, má-li podezření, že je tento pacient zneužíván nebo týrán, popřípadě, že je ohrožován jeho zdravý vývoj, přítomnost osob uvedených v § 28 odst. 3 písm. e) při poskytování zdravotních služeb, pokud jde o vyšetření za účelem vyloučení známek uvedených skutečností.

Navrhované znění ZoZS: § 35
(1) Nezletilému pacientovi a pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům se zdravotní služby poskytují se souhlasem jeho zákonného zástupce, s výjimkou případů, kdy lze zdravotní služby poskytovat bez souhlasu. Nezletilý může v obvyklých záležitostech udělit souhlas s poskytnutím zdravotních služeb také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a nejedná-li se o poskytnutí zdravotních služeb spojených s vážným nebezpečím pro život nebo zdraví nezletilého pacienta.
(2) Jde-li o nezletilého pacienta, jehož zákonnými zástupci jsou rodiče, který dovršil 15 let věku, lze mu zdravotní služby poskytované registrujícím poskytovatelem poskytovat bez zjišťování souhlasu zákonného zástupce, pokud zákonný zástupce s takovým postupem vyjádří písemný souhlas, který může podmínit následným informováním o poskytnutých zdravotních službách; písemný souhlas zákonného zástupce je součástí zdravotnické dokumentace vedené o nezletilém pacientovi.

(3) Jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, vyžaduje se k poskytnutí zdravotních služeb spojených s vážným nebezpečím pro život nebo zdraví pacienta přivolení soudu.
(4) Poskytnutí zdravotních služeb nezletilému pacientovi, který dovršil čtrnáct let a který vážně odporuje poskytnutí zdravotních služeb, třebaže zákonný zástupce se zákrokem souhlasí, nelze provést bez souhlasu soudu. To platí i v případě provedení zákroku na zletilém pacientovi zbaveném způsobilosti k právním úkonům. Nesouhlasí-li zákonný zástupce s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi, který dovršil čtrnáct let, ač si jejich poskytnutí tento pacient přeje, lze poskytnout zdravotní služby na jeho návrh nebo na návrh osoby jemu blízké jen se souhlasem soudu.
(5) Jde-li o zdravotní služby, které lze podle § 38 poskytovat bez souhlasu a jsou-li nezbytné k záchraně života nebo zdraví pacienta uvedeného v odstavci 1 a odpírají-li rodiče nebo jeden z nich nebo jiný zákonný zástupce souhlas, rozhodne o poskytnutí zdravotních služeb ošetřující lékař nebo jiný zdravotnický pracovník, určený poskytovatelem.
(6) Jde-li o pacienta uvedeného v § 28 odst. 4, poskytovatel vyloučí, má-li podezření, že je tento pacient zneužíván nebo týrán, popřípadě, že je ohrožován jeho zdravý vývoj, přítomnost osob uvedených v §28 odst.3 písm.e) při poskytování zdravotních služeb, pokud jde o vyšetření za účelem vyloučení známek uvedených skutečností.

Důvodová zpráva: Úprava poskytování péče nezletilému pacientovi ve stávajícím znění činí závažné problémy při fungování poskytovatelů zdravotních služeb. Tyto problémy se řeší naprosto nevhodnými nástroji, které dále ztěžují poskytování zdravotní péče nezletilým a dokonce je nutí k obcházení zákona (např. institut plných mocí). Stávající úprava také nerespektuje ustanovení čl. 6 Úmluvy o lidských právech a biomedicíně: „Názor nezletilé osoby bude zohledněn jako faktor, jehož závaznost narůstá úměrně s věkem a stupněm vyspělosti.“ a ustanovení Úmluvy o ochraně práv dítěte (čl. 12 : 1. „Státy, které jsou smluvní stranou úmluvy, zabezpečují dítěti, které je schopno formulovat své vlastní názory, právo tyto názory svobodně vyjadřovat ve všech záležitostech, které se jej dotýkají, přičemž se názorům dítěte musí věnovat patřičná pozornost odpovídající jeho věku a úrovni.“). Stávající úprava je rovněž v rozporu s ustanoveními OZ, která výslovně umožňují nezletilým činit určité právní úkony ( § 9 OZ „Nezletilí mají způsobilost jen k takovým právním úkonům, které jsou svou povahou přiměřené rozumové a volní vyspělosti odpovídající jejich věku.“). I nový občanský zákoník z. č. 89/2012 Sb. vychází z principů společných všem civilizovaným zemím a umožňuje nezletilému v určitých situacích projevit právně relevantně svou vůli. V ustanovení § 95 NOZ se tak stanoví, že : „Nezletilý, který není plně svéprávný, může v obvyklých záležitostech udělit souhlas k zákroku na svém těle také sám, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti nezletilých jeho věku a jedná-li se o zákrok nezanechávající trvalé nebo závažné následky.“

Proto se navrhuje v i ZoZS vyjít z již osvědčené právní úpravy obsažené v OZ a modifikovat ji směrem k úpravě NOZ. Navrhuje se vyjít z pojetí, že za nezletilého (i osobu zbavenou způsobilosti k právním úkonům) uděluje souhlas jeho zákonný zástupce; je-li však tato osoba schopna úsudku, musí se přiměřeného poučení dostat i jí. Zároveň se bere v úvahu osobnost dospívajícího člověka v závislosti na jeho vyspělosti. Proto se navrhuje, aby nezletilý, je-li to přiměřené rozumové a volní vyspělosti (doporučenou hranicí pak je věk čtrnácti let ovšem v určitých případech je možno posunout věkovou hranici i níže) mohl v nezávažných případech rozhodovat i samostatně. Zejména se však navrhuje brát jako respektabilní vůli nezletilého člověka, který dovršil čtrnáct let, pokud se jeho vůle ze závažných důvodů střetne s vůlí zákonného zástupce. Totéž má obdobně platit rovněž v případech, kdy má být zasaženo do integrity zletilého pacienta, který je sice zbaven způsobilosti k právním úkonům, ale přesto schopen úsudku. Tyto případy se navrhuje řešit s ingerencí soudu. Návrh opouští koncepci ustanovení opatrovníka, neboť tento institut dostatečně nechrání zájmy nezletilého pacienta (v řadě případů je ustanovována osoba, která k pacientovi nemá žádný vztah a pouze mechanicky rozhodne) a přiklání se k rozhodování se souhlasem soudu, kdy vyšší ingerence soudu by měla zajistit skutečné řešení rozporu a zohlednění racionální argumentace nezletilého nebo jeho zákonného zástupce.