Návrh novely zákona o zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví předložilo návrh novely zákona o zdravotních službách

Ministerstvo zdravotnictví předložilo dne 20. 12. 2022 návrh novely zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (dále jen „Novela“). Ta musí nyní projít připomínkovým řízením a je tedy možné, že ještě dozná určitých změn.

Novela zejména zavádí základní právní rámec pro poskytování telemedicínských zdravotních služeb a upravuje vymezení pojmu zdravotnická dokumentace a pravidla pro nakládání s ní.

Telemedicínské zdravotní služby

Telemedicínskými zdravotními službami se podle Novely rozumí zdravotní služby poskytované na dálku za použití telekomunikačních a informačních technologií. Jejich poskytování bude možné pouze za podmínek stanovených zákonem a pouze tehdy, budou-li splněny technické požadavky na kvalitu a bezpečnost komunikace. Tyto požadavky a další podmínky pro poskytování telemedicínských zdravotních služeb by měla stanovit připravovaná prováděcí vyhláška.

Návrh Novely se rozchází s návrhem, který již dříve připravila právní kancelář ČLK a zveřejnila v říjnovém vydání časopisu TEMPUS MEDICORUM (dostupný zde, přičemž návrh ČLK je uveden na straně 31). ČLK mimo jiné požadovala, aby v zákoně bylo uvedeno, že telemedicínské zdravotní služby mohou být poskytovány pouze (a) těmi poskytovateli zdravotních služeb, kteří již pacienta mají ve své péči a tomuto pacientovi už poskytli jiné než telemedicínské zdravotní služby a (b) v oborech vymezených prováděcím právním předpisem.

Úprava vymezení pojmu zdravotnická dokumentace

Novela dále upravuje vymezení pojmu zdravotnické dokumentace, neboť podle důvodové zprávy k Novele je stávající vymezení zdravotnické dokumentace nedostatečné a chybí její účelové vymezení. Novela zdravotnickou dokumentaci definuje jako „soubor informací, které je poskytovatel povinen vést, uchovávat a zpracovávat za účelem poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi, a to bez ohledu na to, zda byly získány od pacienta, od jiného poskytovatele nebo jiných osob nebo vlastní činností poskytovatele“.

Rovněž se upřesňuje, jaké informace se za zdravotnickou dokumentaci nepovažují. Jedná se o informace, „které poskytovatel získal v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb, a to i ze zdravotnické dokumentace jím zpracovávané, pokud účelem jejich zpracování není poskytování zdravotních služeb konkrétnímu pacientovi, ale výhradně jiný účel“.

Úprava pravidel pro nakládání se zdravotnickou dokumentací

Je navrhována rovněž změna v pravidlech pro nakládání se zdravotnickou dokumentací, a to zejména v její elektronické podobě. Podle důvodové zprávy se však nejedná o žádné zásadní změny, ale cílem je připravit zázemí pro digitalizaci zdravotnické dokumentace, která by měla být primární a postupně nahrazovat listinnou zdravotnickou dokumentaci.

Vzhledem k výše uvedenému předložilo ministerstvo zdravotnictví společně s Novelou také návrh nového znění vyhlášky č. 98/2012 Sb., o zdravotnické dokumentaci, s vyznačením navrhovaných změn a doplnění.

V souvislosti s vedením zdravotnické dokumentace dále Novela zavádí povinnost poskytovatelů zdravotních služeb zavést písemná pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace obsahující rovněž vhodná technická a organizační opatření. Cílem těchto pravidel je zajistit vedení zdravotnické dokumentace v souladu s právními předpisy a náležitou ochranu osobních údajů. Obsahové podrobnosti těchto pravidel však Novela nestanoví. Bude tak na poskytovatelích, aby si tato pravidla nastavili dle vlastních potřeb (samozřejmě při dodržení podmínek stanovených právními předpisy). Zároveň Novela stanoví, že je povinností poskytovatele zajistit, aby osoby podílející se na vedení zdravotnické dokumentace tato pravidla dodržovaly.

Plánovaná účinnost Novely je 1. 7. 2023.

Znění Novely včetně důvodové zprávy a dalších materiálů je dostupné ZDE.