Našla neurověda důkaz existence svobodné vůle?

Na jaře tohoto roku vydalo nakladatelství The MIT Press knihu profesora kognitivní neurovědy, Petera Ulricha Tse, „The Neural Basis of Free Will. Criterial Causation.“ Tato kniha se zabývá problematikou existence svobodné vůle a mentální kauzalitou. Jejím cílem je podat důkaz o tom, že člověk byl uzpůsoben k tomu jednat svobodně, a to na základě nastavení biologického fungování neuronů v mozku.
Podle prof. Tse je problém svobodné vůle úzce spjat s problémem mentální kauzality, tj. otázkou, jak nehmotná duše či případně psychické atributy mohou ovlivnit a ovládat hmotné tělo (více o problému mentální kauzality viz. např. Stanford Encyclopedia of Philosophy).
Prof. Tse vidí řešení v tzv. kriteriální kauzalitě. Jedná se o koncept, který na základě zkoumání aktivity neuronů tvrdí, že neurony reagují pouze v případě, kdy jsou splněna určitá kritéria. Tato kritéria byla vytvořena v minulosti, proto je tedy okamžité rozhodnutí podmíněno existující strukturou. Na druhou stranu však mají neurony úžasnou schopnost velmi rychlé synaptické plasticity. To znamená, že ve chvíli, kdy člověk učiní nějaké rozhodnutí, které je ve skutečnosti podmíněno dřívějším chováním, je schopen se rozhodnout a změnit své chování do budoucna tím, že se neurony přeprogramují, na jaká kritéria budou reagovat v budoucnosti. Dál prof. Tse tvrdí, že je pravděpodobná existence i tzv. „silné“ svobodné vůle, kdy k programování příští reakce neuronů dochází indeterministicky.
Přestože kniha dává do rukou nový argument zastáncům existence svobodné vůle, byla již kritizována pro nedostatek důkazů a matoucí argumentaci Neilem Levy v časopise Philosophy in Review (Vol. 33, No. 4, 2013). Podle tohoto autora prof. Tse neposkytuje žádné nové informace, které by řešily problém mentální kauzality, ale poskytuje „v podstatě ortodoxní zobrazení zpracování informací v mozku, pouhé zobrazení pozadí, vůči kterému problém vzniká, ale nikoliv samotné řešení problému.“
Je již na samotném čtenáři, aby si o zde stručně představené teorii učinili vlastní názor. Do zmiňované knihy je možno nahlédnout zde.
O dalších úvahách týkajících se svobodné vůle se dočtete více v jednom z předchozích příspěvků.