Ještě k domácím porodům

By | 14/03/2012

V současné době se diskuse o domácích porodech stala opět mediálně zajímavou, vzhledem k usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 26/11 ze dne 28.2.2012. Vzhledem k tomu, že obsáhlá diskuse k tomuto problému proběhla na těchto stránkách již pod příspěvkem Radka Policara (http://zdravotnickepravo.info/statni-porodnice-jsou-povinny-vysilat-porodni-asistentky-k-domacim-porodum/), předkládám pouze některé klíčové rozhodnutí a zajímavé materiály jako podklady pro případnou diskusi bez hodnotícího stanoviska:

Jedná se zejména o usnesení Ústavního soudu Pl. ÚS 26/11 ze dne 28.2.2012:

http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=73376&pos=1&cnt=1&typ=result

dále pak rozhodnutí ve věci Ternovszky v. Maďarsko

http://cmiskp.echr.coe.int/tkp197/view.asp?item=1&portal=hbkm&action=html&highlight=Ternovszky&sessionid=88434316&skin=hudoc-en

Jako zajímavý a kontroverzní materiál do diskuse přikládám i stanovisko České lékařské komory:

http://www.lkcr.cz/aktuality-322.html?do[loadData]=1&itemKey=cz_99307