Je aktuální kampaň lékárenského řetězce Dr. Max legální?

By | 10/09/2013

S příchodem právě pobíhajícího měsíce spustil řetězec lékáren Dr. Max (součást finanční skupiny Penta) novou marketingovou kampaň. Pod heslem „Oslavte s námi 7. narozeniny lékáren Dr. Max“ uvádí, že jeho zákazníci ušetří v měsíci září 50 Kč za recept. Pro lepší pochopení dodává: „Platí pouze při výdeji léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.“

Tato kampaň vzbudila silnou odezvu zejména od České lékárnické komory, která má za to, že se jedná o cenovou válku „za účelem získání většího podílu na trhu na úkor ekonomicky slabších provozovatelů lékáren. Vzhledem k tomu, že lékárna nemůže přežít bez výdeje léčivých přípravků na recept, může masivní odliv pacientů znamenat likvidaci některých poskytovatelů, často poskytujících lékárenskou péči na méně lukrativních, o to však pro pacienty důležitějších, místech.“

Mě však tato kampaň zaujala i z hlediska souladu s platným právem. V zákoně č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je ustanovení § 32 odst. 4, které obsahuje jeden zákaz, který je zároveň skutkovou podstatou správního deliktu. Jeho text zní: „Poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky nesmí v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění, poskytnout, nabídnout nebo slíbit peněžní či nepeněžní plnění, výhody nebo dary majetkové či nemajetkové povahy, a to ani prostřednictvím třetích osob.“

Když se ve světle tohoto ustanovení podíváme na shora popsanou kampaň, tak vidíme, že Dr. Max nabízí svým zákazníkům peněžní výhodu (slevu) ve výši 50 Kč a to v souvislosti s výdejem léčivého přípravku vázaného na lékařský předpis, hrazeného z veřejného zdravotního pojištění.

Lékárenský řetězec Dr. Max nabízí tuto peněžní výhodu všem zákazníkům, kteří splní uvedenou podmínku v měsíci září. Nabízí či slibuje ji každý den a lze také tušit, že ji reálně poskytuji přinejmenším tisícům zákazníků, neboť Dr. Max uvádí, že má více než 290 lékáren po celé České republice.

Jak uvádí pátý odstavec § 32 zákona o veřejném zdravotním pojištění, při zjištění opakovaného porušení povinnosti podle odstavce 4 je zdravotní pojišťovna oprávněna tomuto poskytovateli uložit pokutu až do výše 1 000 000 Kč. Pokutu je možno uložit i opakovaně.

Pokud správní orgán – a v tomto postavení zdravotní pojišťovna je – něco může činit („je oprávněna“), pak to musí činit. Má-li tedy například důvodné podezření, že je páchán shora popsaný správní delikt, pak jej musí prošetřit a zjistí-li, že skutečně byl spáchán, musí pachateli uložit pokutu.

V tomto případě je třeba doplnit, že existuje jeden důvod vylučující protiprávnost čili případ, kdy sice je naplněna shora popsaná skutková podstata správního deliktu, ale při výskytu jiné zákonem uvedené skutečnosti se o správní delikt nejedná. Tato doplňující skutečnost je uvedena v šestém odstavci § 32 zákona o veřejném zdravotním pojištění. Podle toho platí, že za porušení povinností podle odstavce 4 se nepovažuje poskytnutí, nabídnutí nebo slíbení peněžního či nepeněžního plnění, výhody nebo daru majetkové či nemajetkové povahy, které poskytne poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky současně se snížením nároku ze zdravotního pojištění poskytovatele oprávněného vydávat léčivé přípravky, které vyplývá z platné úhrady léčivého přípravku příslušné zdravotní pojišťovně. Uvedené se však nevztahuje na případy, kdy ke snížení ceny léčivého přípravku dojde tím, že poskytovatel oprávněný vydávat léčivé přípravky neuplatní plnou výši regulované ceny a obchodních výkonů, tedy v případě snížení prodejní ceny léčivého přípravku.

Docela by mě zajímalo, kolik zdravotních pojišťoven se vrhlo na prošetření důvodného podezřené na spáchání správního deliktu v tomto případě.