Dvojkolejnost odškodňování bolestného a ZSU?!

By | 17/03/2015

Ještě po nabytí účinnosti nového OZ a zrušení vyhlášky o odškodňování bolesti a ZSÚ byly znatelné snahy Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva zdravotnictví uchovat vyhlášku v platnosti pro odškodňování pracovních úrazů. Po různých debatách se dospělo k názoru, že tato varianta je neudržitelná. Proto se příznivci původní vyhlášky opět zmobilizovali a vytvořili návrh, který byl nedávno diskutován na Legislativní radě vlády a je nyní v připomínkovém řízení.

Opět je návrh směřován na kompenzace pracovních úrazů a je navrhována novelizace zákoníku práce, kam má být vloženo ustanovení 271c, v následujícím znění:

Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění

 (1) Náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění se poskytuje zaměstnanci jednorázově, a to nejméně ve výši podle právního předpisu vydaného k provedení odstavce 2.  

(2) Vláda stanoví nařízením výši náhrady za bolest a ztížení společenského uplatnění odpovídající vzniklé újmě, způsob určování výše náhrady v jednotlivých případech a postupy při vydávání lékařského posudku včetně jeho náležitostí ve vztahu k posuzované činnosti.

Současně je již k dispozici návrh nařízení, které vychází ze stejných principů jako původní vyhláška a je tak v rozporu s ideou stojící za vznikem Metodiky pro odškodňování. Návrh nařízení níže přikládám.

NV bolest a ztížení spol upl 130315

1 thoughts on “Dvojkolejnost odškodňování bolestného a ZSU?!

  1. Prof.MUDr Lubor Stejskal, DrSc

    Odškodnování úrazů podle ťzv.Metodky Nejvyššího soudu a komerční Společnosti medicínského práva provádějí lékaři, kteří za 12.000 Kč zakoupí licenci na hodnocení bolestného a ZSU. Mají výsadu, že nemusí pacienta vyšetřit a provedou posudek jen podle zapůjčené lékařské dokumentace. Sami nejsou (nemusí být) odborníky v daném případě. Například gynekolog nebo ušní lékař, který má potvrzení, že absolvoval kurz Společnosti medicínského práva a byl pak zapsán do seznamu znalců jako znalec pro posuzovíní „nemajetkové zdravotní újmy“, je oprávněn provést znalecký posudek ztíženého společenského uplatnění po úrazu páteře s ochrnutím horních i dolních končetin.Posoudí ztrátu zdraví podle vzorníku který obsahuje víc než 200 položek,např.d230 Vykonávání denních povinností, d450chůze na dlouhé vzdálenosti, po svahu, po kluzkém povrchu ,plazení, d475 řízení dopravního prostředku, ale také d620 nakupování,, d650 údržba bytu, d840 vzdělávání a hledání zaměstnání.Hodnocení ztráty těchto aktivit provede znalec v procentech, u ztráty těžkého stupně mezi 45% a 95%.Ztrátu nemůže provést jinak než odhadem a na jeho odhadu závisí platba pojišťoven, kterým tento způsob vyhovuje.Lékař zvyklý k odpovědnosti za odborný posudek a osobní vyšetření nemocného. nemůže jinak než takový způsob nehumánního posuzování odmítnout a zasadit se o vrácení dřívějšího jasného definování ztráty orgánových funkcí. Stojí za pozornost, že Lékařská komora, Společnost JEP, Děkanát 1.lékařské fakulty se nezabývaly touto otázkou, tak důležitou pro poškozené a zejména těžce poškozené občany, odpovědněji a s konsultací zkušených znalců.

Comments are closed.