Cizinci bez trvalého pobytu a právo na bezplatnou zdravotní péči ze systému veřejného zdravotního pojištění

Minulý týden rozhodoval ústavní soud ve věci sp.zn. Pl. ÚS 2/15, v jehož rámci byl podán návrh na zrušení § 2 odst. 1 a § 3 odst. 1 a odst. 2 písm. b) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, neboť  navrhovatelé shodně dospěli k závěru, že napadená ustanovení zákona o veřejném zdravotním pojištění  jsou v rozporu s Listinou základních práv a svobod, vedou k bezdůvodné diskriminaci cizinců a popírají solidárnost systému veřejného zdravotního pojištění.

V obou případech se jedná o spory, ve kterých figurují jako účastnice řízení ukrajinské státní občanky. V řízení vedeném u Městského soudu v Praze byla žalobkyně zaměstnána na území České republiky od roku 2008, ke dni 31. 1. 2013 jí však skončila platnost povolení k zaměstnání a tím i její pracovní poměr. Když následně v březnu téhož roku porodila, pobývala na území republiky na základě povolení k dlouhodobému pobytu a povolení k trvalému pobytu získala až v červnu. Náklady spojené s porodem byly zdravotnickým zařízením požadovány přímo po ní, neboť v rozhodné době už nebyla dle rozhodnutí Veřejné zdravotní pojišťovny účastna na veřejném zdravotním pojištění. Proti tomuto rozhodnutí se žalobkyně soudně brání. V řízení vedeném u Obvodního soudu pro Prahu 6 šlo o žalobu Ústavu pro péči o matku a dítě, prostřednictvím které byly po žalované cizince vymáhány výlohy spojené s lékařskou péčí a hospitalizací jejího novorozeného syna. Ačkoliv žalovaná byla v době porodu z titulu svého pracovního poměru účastna systému veřejného zdravotního pojištění, její syn v době trvání hospitalizace nikoliv. Žalovaná se k uhrazení nákladů za lékařskou péči zavázala přímo smluvně žalobci.

 

Ústavní soud ve svém rozhodnutí dospěl k závěru, že nejsou dány důvody ke zrušení napadených ustanovení. Účast na systému veřejného zdravotního pojištění vyplývá přímo ze zákona, jenž stanoví okruh osob, které jsou na něm účastny a podmínky vzniku a zániku účasti. Po dobu své účasti na tomto tomhle systému má osoba právo čerpat bezplatnou zdravotní péči. Pokud osoba nesplňuje zákonné podmínky, může si buď sjednat smluvní pojištění u některé z komerčních zdravotních pojišťoven, nebo čerpanou péči hradit přímo ze svých finančních prostředků.

 

Text nálezu je k dispozici zde.