Chystá se změna ustanovení zákona o zdravotních službách o souhlasu nezletilých s poskytnutím zdravotních služeb

Stávající ustanovení  zákona o zdravotních službách, která upravují souhlas nezletilých s poskytnutím zdravotní služby, zde byla podrobena tvrdé kritice. Proto vítám, že si tvůrci zákona nakonec svá pochybení uvědomili a usilují o jejich nápravu.

Do ruky se mi dostal návrh technické novely, která by měla být předložena PS ke schválení. Text skutečně opouští problematická ustanovení a přiklání se k úpravě stanovené OZ, případně zákonem o rodině.

Znění této novely zde dávám k dispozici:

 

Poslanecký návrh

ZÁKON

ze dne …………,

kterým se mění zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), se mění takto:

Čl. I

Změna zákona o zdravotních službách

 1. V 31 odstavec 5 zní:

„(5) Jde-li o nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, právo na informace o zdravotním stavu a právo klást otázky náleží zákonnému zástupci pacienta a pacientovi, je-li k takovému úkonu přiměřeně rozumově a volně vyspělý.“.

 1. V § 33 odst. 1 se slova „§ 34 odst. 8“ nahrazují slovy „§ 34 odst. 7“.
 2. V § 34 se odstavec 3 zrušuje.

 

Dosavadní odstavce 4 až 8 se označují jako odstavce 3 až 7.

 

 1. V § 35 odstavce 1 až 4 včetně poznámky pod čarou č. 49 znějí:

 

„(1) Při poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi je třeba zjistit jeho názor na poskytnutí zamýšlených zdravotních služeb, jestliže je to přiměřené rozumové a volní vyspělosti jeho věku. Tento názor musí být zohledněn jako faktor, jehož závažnost narůstá úměrně s věkem a stupněm rozumové a volní vyspělosti nezletilého pacienta. Pro vyslovení souhlasu s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi se použijí právní předpisy upravující způsobilost fyzických osob k právním úkonům49) s tím, že nezletilému pacientovi lzezamýšlené zdravotní služby poskytnout na základě jeho souhlasu, jestliže je provedení takového úkonu přiměřené jeho rozumové a volní vyspělosti odpovídající jeho věku.Tím není dotčena možnost poskytování zdravotních služeb bez souhlasu.

(2) Poskytnutí zdravotních služeb na základě souhlasu nezletilého pacienta nebrání tomu, aby ošetřující zdravotnický pracovník podal zákonnému zástupci informaci o poskytnutých zdravotních službách nebo zdravotním stavu nezletilého pacienta.

(3) Jde-li o zdravotní služby, které spočívají v poskytnutí

neodkladné péče, která není péčí podle § 38 odst. 4, nebo

akutní péče, a

souhlas zákonného zástupce nelze získat bez zbytečného odkladu, rozhodne o jejich poskytnutí ošetřující zdravotnický pracovník. To neplatí, lze-li zdravotní služby poskytnout podle odstavce 1 na základě souhlasu nezletilého pacienta.

(4) Jde-li o pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům, odstavce 1 až  3 se použijí obdobně s tím, že věk pacienta se nezohledňuje.

 

 1. V § 38 odst. 1 úvodní ustanovení zní „Pacienta lze bez souhlasu hospitalizovat, jestliže“.
 2. V § 38 odst. 1 písmeno b) zní:

  „b) ohrožuje závažným způsobem sebe nebo své okolí a jeví známky

duševní poruchy nebo touto poruchou trpí nebo

vlivu návykové látky nebo je pod vlivem takové látky, nebo“.

 

 1. V § 38 odstavce 4 a 5 znějí:

„(4) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům lze bez souhlasu poskytnout neodkladnou péči, jde-li o

a) případy podle odstavce 3 písm. b), nebo

 b) zdravotní služby nezbytné k záchraně života nebo zamezení vážného poškození zdraví.

 

(5) Nezletilému pacientovi nebo pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům lze poskytnout neodkladnou péči bez souhlasu zákonného zástupce, pokud je u něj podezření na týrání, zneužívání nebo zanedbávání.“.

 

 1. V § 38 odst. 7 se slova „pacienta nebo zákonného zástupce nezletilého pacienta nebo pacienta zbaveného způsobilosti k právním úkonům (dále jen „zákonný zástupce pacienta“)“ zrušují.
 2. V § 42 písm. b) se slova „§ 35 odst. 1“ se nahrazují slovy „jde-li o poskytnutí zdravotních služeb se souhlasem zákonného zástupce“.

 

 

Čl. II

Přechodná ustanovení

(1) Řízení o ustavení opatrovníka na základě oznámení podle § 35 odst. 3 zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona soud zastaví.

 

(2) Jestliže byl soudem na základě oznámení podle § 35 odst. 3 zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona ustaven opatrovník, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona nesplnil účel vymezený v § 35 odst. 3 písm. a) nebo b) zákona o zdravotních službách ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, postupuje se podle § 35 ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

Čl. II

Účinnost

Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.