Bipolární pojmy – zdraví a nemoc

Nástin problematiky

 

 

„Zdraví není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví není ničím.“

(dr. Halfdan Mahler)

 

X

 

„Nemoc je prastará a nic se na ní nemění; to jen my se měníme poznávajíce to, co bylo dříve nepoznané.“

(J. M. Charcot)

 

 

Pojmy zdraví a nemoc jsme schopni velmi dobře intuitivně vnímat, ale poměrně obtížně je dokážeme definovat.

 
Zdraví a nemoc náleží k člověku. Není možné je oddělit od jeho života, protože k němu nerozlučně patří. Život člověka je naplňován prací, společenskými postoji, rolemi, představami, cíli, plány, ideály, city, emocemi, společenskými funkcemi, osobní adaptibilitou, smysluplností a tvořivostí.

 
Zdraví je jednoznačně pozitivním a dynamickým procesem, kdežto nemoc je negativním procesem omezujícím člověka v jeho expresivních aktivitách a návycích.

 
V souvislosti s výše uvedeným si hned položme několik otázek, zda: „Je zdraví spíše problémem biologickým“? Nebo se jedná o „jev biologický,“ ke kterému přiřazujeme i „jev sociální“? Rovněž je důležité si uvědomit i to, že pokud se chceme bavit o zdraví, pak bychom neměli zapomínat i na druhou stránku problému – a tím je nemoc, která nám rozhodně v této problematice nemůže absentovat.

 
Zdraví a nemoc nejsou procesy, které se odehrávají mimo tento prostor a čas. Právě naopak! Prostředí jako složitý systém se všemi vztahy a vazbami intenzivně působí na člověka jak zdravého, tak i nemocného. Ten jako živý organismus musí být schopen koexistence v prostředí, které má na něho značný rozsah nároků. Vždyť s prostředím bojuje neustále, když se snaží odrážet, snášet, vyvažovat a přizpůsobovat se jeho měnícím se hodnotám.

 
Vůbec není jednoduché stanovit, co je to zdraví a co je to nemoc, protože se jedná o pojmy vícerozměrné a neobyčejně komplexní. Zdraví je základní kategorií sociálního lékařství, ale pokud bychom tento pojem definovali jako normální stav člověka, pak bychom zcela jistě narazili na vícerozměrnost pojmu normální. Zdraví lze chápat jako „normální stav člověka“ nebo jako „normální nález.“ Problematickým zůstává samotné slovo „normální.“ „Normální“? „Co je to normální“? „Jedná se o primitivní pojem“? „Co se normalitou vůbec myslí“?

 

 

Velmi těžko dokážeme takový pojem uchopit, obsáhnout a definovat. Prozatím jsme si dobře vědomi toho, že není možné z takového pojmu vycházet při utváření definice zdraví.

 
Snad nejrozšířenější definici zdraví máme od Světové zdravotnické organizace. Podle WHO je zdraví „stav úplné tělesné, duševní a společenské pohody, nejen nepřítomnost nemoci.“ Jedná se sice o definici celosvětově uznávanou, ale ani ona není naprosto ideální a dostačující. Je spíše idealistická a nerealistická.

 
Na zdraví a nemoc můžeme nahlížet různě. Protikladem zdraví je nemoc a protikladem nemoci je zdraví. V takovém tvrzení není problém. Lze ho dokonce velmi úspěšně podpořit i logickým zápisem, ve kterém platí, že:

 

 

jestliže

z → n

 

pak

n → z

 

z toho vyplývá, že:

 

z ↔ n

 

což je tautologie.

 

 

Zdraví je jednoznačně pozitivním elementem v životě člověka, kdežto nemoc je kontradikcí vůči zdraví. Podle definice Buchborna je nemoc „necítění se dobře“ v důsledku subjektivní případně objektivní tělesně duševní újmy, s nebo bez subjektivní, medicínské nebo sociální potřebnosti pomoci, v důsledku poruch v harmonické součinnosti jednotlivých funkčních součástí a subsystémů organismu.“

 
Stanovit hraniční čáru mezi zdravím a nemocí je nesmírně náročné. Avšak rozhodnout se, kdy a v jakých případech se jedná o zdraví nebo už o nemoc je ještě náročnější.

 
Tzv. koncepčních definic o zdraví a nemoci máme velké množství. V demonstrativním výčtu lze uvést zejména definice – Buchbornovy, Burešovy, Bruneckého, Gesbornovy, Hoymannovy, Charty podpory zdraví, Komarovy, Lerichovy, Mahlerovy, Pašincevovy, Wolfovy, Žáčkovy … a dalších.

 
Ovšem chybí nám solidní definice operativní, které by mnohem lépe dokázaly uchopit a obsáhnout bipolární pojmy zdraví a nemoci. Jsem přesvědčena o tom, že takové definice by určitě pomohly při rozhodování lékařů, zdravotníků a jiných pracovníků ve zdravotnictví, kdy se v daném konkrétním případě jedná o nemoc nebo nikoliv.

 

________________________________________________________________

Vysvětlivky:

z = zdraví
n = nemoc

 

 

Logické spojky:

→ = implikace
↔ = ekvivalence